جدول آماری آثار برگزیده مهر اصالت کشور-سال ۱۳۸۹ ردیف استان تعداد شرکت کنندگان تعداد آثار منتخب تعداد آثار برنده مهر اصالت ۱ اصفهان ۱۷۵ ۹۳ ۳۰ ۲ کرمانشاه ۲۱ ۱۶ ۴ ۳ چهارمحال ۳۰ ۱۵ ۳ ۴ فارس ۴۲ ۱۴ ۳ ۵ همدان ۱۸ ۱۳ ۳ ۶ لرستان ۷ ۷ ۳ ۷ مرکزی ۶ ۶ ۳ ۸ تهران ۱۴۰ ۲۸ ۲ ۹ کرمان ۳۳ ۸ ۲ ۱۰ مازندران ۲۲ ۶ ۲ ۱۱ زنجان ۵ ۵ ۲ ۱۲ سمنان ۱۰ ۴ ۲ ۱۳ آذربایجان شرقی ۱۳ ۱۱ ۱ ۱۴ خوزستان ۶ ۶ ۱ ۱۵ قزوین ۱۳ ۶ ۱ ۱۶ یزد ۱۳ ۵ ۱ ۱۷ گیلان ۶ ۴ ۱ ۱۸ کردستان ۳ ۳ ۱ ادامه مطلب