دانش و سرگرمی

صنایع دستی - مطالعات و آینده پژوهی

به‌نام خدا   پیروزی، با دور اندیشی و آینده نگری بدست می آید. امام علی (ع)؛حکمت ۴۵ نهج البلاغه. -پیش درآمد: رشد و توسعه مجموعه فعالیتهای گردشگری، میراث فرهنگی اعم از ملموس و غیر ملموس، صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین سرمایه گذاری در فعالیتهای مذکور؛ وابستگی شدیدی به شرایط محیطی حاکم بر جامعه […]

صنایع دستی - ایده ی نو

به‌نام خدا   پیروزی، با دور اندیشی و آینده نگری بدست می آید. امام علی (ع)؛حکمت ۴۵ نهج البلاغه.     دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی بمنظور پایش و پویش فرآیندهای درون اداره کل و همچنین عوامل کلیدی موثر در بیرون از اداره کل؛ در نظر دارد ایده ها، نظرات و پیشنهادات کارآمد […]

صنایع دستی - مهر اصالت کشور

جدول آماری آثار برگزیده مهر اصالت کشور-سال ۱۳۸۹ ردیف استان تعداد شرکت کنندگان تعداد آثار منتخب تعداد آثار برنده مهر اصالت ۱ اصفهان ۱۷۵ ۹۳ ۳۰ ۲ کرمانشاه ۲۱ ۱۶ ۴ ۳ چهارمحال ۳۰ ۱۵ ۳ ۴ فارس ۴۲ ۱۴ ۳ ۵ همدان ۱۸ ۱۳ ۳ ۶ لرستان ۷ ۷ ۳ ۷ مرکزی ۶ ۶ […]