صنایع دستی - مطالعات و آینده پژوهی


به‌نام خدا

 

پیروزی، با دور اندیشی و آینده نگری بدست می آید.

امام علی (ع)؛حکمت ۴۵ نهج البلاغه.

-پیش درآمد:

رشد و توسعه مجموعه فعالیتهای گردشگری، میراث فرهنگی اعم از ملموس و غیر ملموس، صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین سرمایه گذاری در فعالیتهای مذکور؛ وابستگی شدیدی به شرایط محیطی حاکم بر جامعه از قبیل شرایط جهانی و بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی در تمامی ابعاد همچون موقعیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فناوری دارد. حرکت در چنین فضایی پر از رویدادهای غیرقابل پیش بینی و سرشار از مجموعه ای از ارتباطات پیچیده و تو در توی بین مولفه های محیطی، و از سویی داشتن چشم انداز “دستیابی به موقعیتی ممتاز”، الزام بی چون و چرای تدوین برنامه های راهبردی مبتنی بر اصول و مبانی آینده پژوهی را برجسته می نماید. پویش و پایش کلیه شرایط و ابعاد تغییرات محیطی و ارزیابی اثرات و پیامدهای محتمل، امری بسیار حیاتی در جهت گیریهای برنامه های آینده محور می باشد. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در پاسخ به این مهم، اقدام به راه اندازی و افتتاح “دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی” در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۶ با دستان مبارک معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور – جناب آقای دکتر سلطانی فر- نموده است.

ایده شکل گیری و تأسیس دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان؛ ریشه در اندیشه های علمی و تفکرات متحول گرایانه جناب آقای دکتر اله یاری؛ مدیرکل محترم داشته و همچنین بواسطه وجود منابع انسانی پژوهشگر و برنامه ریز در معاونتهای مختلف بوده است. طی نشستهای متعدد کارشناسی؛ چارچوب کلی و جزئیات اجرایی دفتر مشخص گردید. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر گردید که این دفتر، مرکزی باشد به روز، و مشتمل بر مجموعه ای منسجم از تخصصهای مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با بررسی و ارزیابی علمی روندهای حوزه و شناسایی رویدادهای محتمل، به رفع خلأهای موجود و شناخت ضرورتهای مورد نیاز آینده می پردازد. ضرورت توجه جدی به تعریف، استقرار و توسعه “دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی” در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان بنابه دلایل زیر بوده است:

۱٫       آسیب شناسی حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

–         نبود اهداف کمی و کیفی مدون به همراه ضمانت اجرایی منطقی در همه عرصه های مرتبط با اداره کل.

–         ضرورت حرکت در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور و استان.

–         وجود فضای پر رقابت ملی و جهانی در عرصه گردشگری.

–         آشوبناک بودن فضای بین المللی حاکم بر حوزه و مسائل مرتبط با آن.

–         نبود تیم کارشناسی قوی بمنظور بررسی و تأیید مطالعاتی که بصورت برون سپاری انجام شده اند.

–         بلا استفاده ماندن بسیاری از مطالعات که بصورت برون سپاری انجام شده اند.

–         ضرورت تشکیل بانکهای اطلاعاتی در زیر حوزه های اداره کل.

۲٫       آینده پژوهی و تدوین برنامه های راهبردی

–         توجه خاص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به رویکرد نوین “برنامه محوری” در سرلوحه سیاستهای خود و تلاش برای روشن نمودن افق آینده گردشگری.

–         شکل گیری اداره ای خلاق و دانش بنیان.

–         تهیه اولویتهای ضروری پژوهشی اداره کل در حال و آینده.

–         برنامه ریزی برای برگزاری همایشها، کنفرانسها و نشستهای تخصصی.

 

۱٫      وظایف و کارکردها:

–         پژوهش: (تهیه اولویتهای پژوهشی برای برونسپاری، انجام تحقیقات)

–         برنامه ریزی: (برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای آموزش و اجرا)

–         تولید علم نافع: (بومی سازی دانش روز دنیا بخصوص با استناد از انتشارات UNWTO ، تهیه کتاب، نشریه، مجلات، و محتواهای علمی مفید)

–         پایش و کنترل: (رصد نمودن مستمر روندها و فرآیندهای اداره کل بصورت علمی)

 

دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی زیر نظر مستقیم مدیر کل، می باشد. کارشناسان و پژوهشگران این دفتر آشنا با روشها و تکنیکهای نوین تحقیق و برنامه ریزی، نرم افزارهای تخصصی و کاربردی تحقیق و برنامه ریزی می باشند.

سند راهبردی دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی در افق ۱۴۰۴:

مأموریت

نظر به جایگاه و کارکرد صنعت گردشگری در تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور، و از سویی وفق اهمیت اقتصاد دانش بنیان در اسناد مذکور، رسالت “دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی” اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان عبارت است از: مطالعه، پژوهش و برنامه ریزی آینده پژوهانه با هدف تبدیل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به سازمانی برنامه محور، پویا، سرزنده و توسعه یافته؛ بمنظور پیشتازی استان اصفهان در عرصه های مذکور.

فرآیند عملیاتی سند راهبردی “دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی”:(به ترتیب از چپ به راست)

                                    ۴ -راهبردها     ۳-اهداف     ۲-چشم انداز     ۱-ماموریت

 

چشم انداز:

دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی در افق ۱۴۰۴، مرکزی به روز و پیشرو در حوزه های پژوهش و برنامه ریزی در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سطوح استانی و بعضاً ملی خواهد بود.

اهداف:

۱٫       برنامه ریزی آینده پژوهانه به منظور نگاشت مسیرهای محتملِ مطلوب توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خلاق و دانش بنیان در راستای تحقق اهداف تبیین شده صنعت گردشگری در اسناد بالادستی کشور بطور کلی و استان بطور خاص (سند چشم انداز ۱۴۰۴، سند اقتصاد مقاومتی، سند آمایش کشور، سند آمایش استان اصفهان و …).

۲٫       انجام پژوهشهای علمی و کاربردی و نوآورانه بمنظور ارائه راهکارهای حل مسائل موجود در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

۳٫       شناسایی و احصاء مهمترین اولویتهای پژوهشی موردنیاز در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریبه منظور برونسپاری.

۴٫       تحویل، ارزیابی و تأئید تحقیقات برونسپاری شده.

۵٫       تهیه و تدوین علمی بسته ی فرصتهای سرمایه گذاری در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

۶٫       تهیه و روزآمد نمودن پایگاههای داده ای (Data Base ) مرتبط با عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

۷٫       بومی سازی دانش روز دنیا بخصوص با استناد به انتشارات سازمان جهانی گردشگری (UNWTO )، تهیه کتاب، نشریه، مجله و محتواهای علمی مفید.

۸٫       رصد نمودن مستمر روندهای مرتبط با عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بصورت علمی (روندهایی از قبیل سرمایه گذاری، جذب گردشگر، تخریب و مرمت آثار، و …).

راهبردها:

۱٫       پویش، رصد، پایش و تحلیل کلان روندهای مرتبط با عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی دوره های زمانی گذشته.

۲٫       پویش، رصد، پایش و تحلیل برجسته ترین رویدادهای محتمل تأثیرگذار بر عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

۳٫       بررسی و شناسایی مهمترین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در عرصه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.

۴٫       تعیین مهمترین اهداف کمی و کیفی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان.

۵٫       شناسایی و استفاده از توانمندیهای علمی-پژوهشی و قابلیتها و توانمندیهای برنامه ریزی منابع انسانی بلا استفاده در عرصه های مذکور  اداره کل استان در پیشبرد اهداف دفتر.

۶٫       ترویج تفکر “مطالعه و برنامه ریزی امروز؛ ضرورتی برای اقدام در آینده” در سطوح مختلف اداره کل.

۷٫       ایفای نقش فعالانه در تهیه پیش نویس برنامه ششم توسعه سازمان.

۸٫       برقراری تعامل کارآمد و موثر با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی مرتبط با حوزه فعالیتهای اداره کل.

۹٫       برنامه ریزی آینده پژوهانه برای بازساماندهی کلیه فعالیتهای بخش خصوصی مرتبط با اداره کل.

۱۰٫   بسترسازی های لازم علمی-پژوهشی برای ایجاد و توسعه حضور کارآفرینان عرصه های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در فضاهای دانش بنیان.

۱۱٫   نیازسنجی دوره های آموزشی، همایشها و کارگاه های آموزش کاربردی.

۱۲٫   شناسایی و تهیه فهرست مهمترین اولویتها و نیازهای پژوهشی اداره کل بمنظور معرفی به دانشجویان و محققان.

۱۳٫   شناسایی فضاهای نوین مرتبط با فناوریهای روز …

۱۴٫   شناسایی و نیازسنجیموضوعات مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریدر فضاهای مجازی (آژانسهای مجازی مسافرتی).

۱۵٫   ارائه خدمات مشاوره ای مبتنی بر نتایج تحقیقات و برنامه ریزی به مدیریت اداره کل و معاونتها.

۱۶٫   بستر سازی به منظورکاربردی نمودن مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

۱۷٫   حضور مستمر در جلسات شورای معاونین به منظور ارائه گزارش عملکرد دفتر و اخذ پیشنهادات لازم از جانب مدیر کل و معاونین.

۱۸٫   تهیه تقویم میراث فرهنگی در راستای استفاده بهینه و برنامه ریزی شده از مناسبت های مرتبط سالانه.

گزارش عملکرد گروه مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی (تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴)

ردیف

فعالیت

پیشرفت فیزیکی

۱

برنامه ریزی برای تعیین عنوان مناسب، شرح وظایف، فراهم ساختن امکانات و نیازمندی ها، منابع انسانی، و تجهیز مکان استقرار دفتر (از طریق برگزاری ۵ جلسه و پیگیریهای لازم)

۱۰۰٪

۲

تهیه سند چشم انداز برای دفتر

۱۰۰٪

۳

تهیه و ارسال گزارش “نظرات پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی در خصوص پیش نویس دستورالعملهای مطالعات امکانسنجی و مکانیابی طرحهای گردشگری در حاشیه منابع آب” به دفتر آقای رحمانی موحد

۱۰۰٪

۴

مکاتبه با مدیرکل بمنظور تسهیل تعاملات دفتر با سایر بخشها و معاونتهای اداره کل بمنظور دریافت  داده  و اطلاعات برای انجام پژوهشها و برنامه ریزیهای لازم

۱۰۰٪

۵

مکاتبه از طریق مدیرکل با سایر بخشها و معاونتهای اداره کل بمنظور دریافت  فهرست مسائل اولویت دار برای بررسی و برنامه ریزی

برای دریافت پاسخ در حال پیگیری است.

۶

پیگیری تعریف و تعبیه لینک تخصصی دفتر در وب سایت اداره کل

برای دریافت پاسخ؛ در حال پیگیری است.

۷

تهیه و ارسال گزارش “فهرست رشته های دانشگاهی پیشنهادی” به دانشگاه علمی-کاربردی وابسته به سازمان

۱۰۰٪

۸

معرفی اولویت پژوهشی به ۲ دانشجوی دکتری بعنوان تز دکتری

۱۰۰٪

۹

تحقیق “امکانسنجی چند شیفته نمودن زمانهای بازدید از بناهای تاریخی”

۳۰٪ (پرسشنامه تهیه و به تعداد ۶۰۰ تا توزیع و جمع آوری شد)

۱۰

 برگزاری جلسه شورای پژوهشی بمنظور بررسی اولویتهای پژوهشی اداره کل

۱۰۰٪

۱۱

ارائه فهرستی از مهمترین مسائل و مشکلات قابل بررسی اداره کل

۱۰۰٪

۱۲

تهیه و ارسال گزارش “پیشنهادات درخصوص برنامه ششم سازمان” به دبیر کمیته تهیه و تدوین برنامه ششم سازمان.

۱۰۰٪

۱۳

تحقیق “بررسی عوامل موثر بر میزان بازدید از بناها و اماکن تاریخی”

۳۰٪ (مدل مفهومی پیشنهادی عوامل موثر بر میزان بازدید از موزه تهیه شد)

۱۴

تهیه و تدوین و انتشار ماهنامه “شاخص نامه”

۲۰٪ (چارچوب ماهنامه تهیه شده است)

۱۵

برنامه ریزی برای اجرای تکنوازی موسیقی سنتی بداهه نوازی تار توسط آقای کوفگر در ایام نوروز

۱۰۰٪

۱۶

پیشنهاد جلسات هم اندیشی در خصوص مسائل اداره کل

۱۷

شبکه سازی متخصصان عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چارچوب مورد نیاز در قالب یک فایل اکسل طراحی شده است و در حال جمع آوری اطلاعات هستیم.

۱۸

پژوهش در زمینه “بررسی میزان انگیزش در بین منابع انسانی اداره کل و شناسایی عوامل موثر بر آن”.

در مرحله مطالعات اکتشافی.

۱۹

پژوهش در زمینه “بررسی میزان نگاهداشت منابع انسانی در اداره کل و شناسایی عوامل موثر بر آن”.

در مرحله مطالعات اکتشافی.

۲۰

مکاتبه با دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی بمنظور ارتقاء تعاملات علمی و پژوهشی با اداره کل.

۲۱

تعیین اولویت های پژوهشی صنایع دستی با همکاری معاونت صنایع دستی اداره کل در جواب نامه مدیر کل و پژوهشگاه تهران

۲۲

تدوین برنامه آموزشی به منظور برگزاری هفته اصفهان

۲۳

برگزاری جلسات و انجام مشورت ها و پیگیری ها در خصوص دستور مدیر کل به منظور پروژه ثبت جهانی روستای ابیانه

۲۴

برگزاری جلسات در خصوص ارتقاء نمایندگی ها با حضور نمایندگی های شهرستان ها  طبق دستور مدیر کل

۲۵

پیگیری پرونده ثبت ملی دست کندهای دامنه

۱۰۰%

۲۶

پیگیری های مداوم در خصوص پرونده ثبت ملی مدرسه سنگی فریدن با فرمانداری شهرستان داران

۲۷

برنامه ریزی جهت هفته موزه ها

اعضاء دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تخصصی

بیژن خلیل مقدم

رئیس دفتر

آینده پژوهی

فریبا سعیدی

کارشناس پژوهشی

باستان شناسی

وحید عابدین پور

کارشناس پژوهشی

تاریخ ایران

جواد چهر راضی

کارشناس پژوهشی

معماری

تماس با دفتر مطالعات:

آدرس: خیابان استانداری، موزه هنرهای تزئینی، دفتر مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی.

تلفن: (۰۳۱-۳۲۲۰۸۷۸۷)

ایمیل: spfspf2050@gmail.com

منبع : میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X